1
2
3

ما را ارزیابی کنید: عالی بسیار خوب خوب ضعیف

1- چه میزان از همکاری با مجموعه ی معیار دانش پارس خرسند هستید؟

2- در صورت درخواست آزمون،احتمال انتخاب مجدد شما معیار دانش خواهد بود؟

3- دقت و کیفیت در جوابدهی آزمایشگاه را چه میزانی ارزیابی می کنید؟

4- همکاری بخش مربوطه (شیمی، میکروبیولوژی،GC و...) را چگونه ارزیابی می کنید؟

5- از نحوه ی پاسخگویی و همکاری آزمایشگاه به چه میزان راضی هستید؟

6- به روز بودن و میزان دانش فنی پرسنل آزمایشگاه معیار دانش پارس را چگونه ارزیابی می کنید؟

7- نحوه ی اطلاع رسانی آزمایش های جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟

8- نحوه ی تهیه و تدوین صورتحساب را چگونه ارزیابی می کنید؟

9- روش های آشنایی و ارتباطی با معیاردانش پارس، سریع و آسان بوده است؟

10- نحوه ی آشنایی شما با معیار دانش پارس چگونه بوده است؟