شــرکت معیـار دانـش پـارس

مستقر در پژوهشـگاه مرکزی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد اصفهـان با اتـکاء بـر دانش و تجربيـات چندين سـاله مؤسسـين و کادر مجـرب آن در زمینـه ارائـه خدمـات آموزشـی، آزمایشگاهی و مشاوره ای در حـوزه هــای گوناگـون با هدف بسـط و گسـترش دانـش فنـی مرتبط با فعالیـت هـای تخصصی مذکـور در راسـتای مــاموریت خــود مبنی بر ارتقــاء سـطح کیفیت و تعالــی صنایـع کشـور به کمک بــرگزاری دوره هـا و کارگاه هـای تخصصــی ، ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ارائه راه کار و مشاوره های مطلوب جهت بهبود مدیریت در سازمان ها و صنایع کشور تشکیل گردیده است. دانش، تجربه ،مهـارت و همکاری مستمر و موثر با سازمان ها، صنایع و نهادهای دولتی و غیر دولتــی، تفاوت کیفیت در ارائــه خدمات از ویژگی های بارز این مجموعه می باشد.

 • شروع فعالیت رسمی از سال 1392
 • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی
 • ارائه خدمات آموزشی
 • مشاوره و پیاده سازی و استقرار استانداردها
 • تولید مواد مرجع گواهی شده (CRM)
 • تدوین استانداردهای ملی

مجوزات شرکت معیار دانش پارس:

 • مجوز شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • اعتبارنامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز تأیید صلاحیت ملی ایران(NACI)
 • مجوز آموزشگاه و آزمایشگاه همکار و مرجع از سازمان غذا و دارو کشور
 • مجوز آموزشگاه و آزمایشگاه همکار و مرجع از سازمان دامپزشکی کشور
 • مجوز آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست
 • تأییدیه آموزشی با رتبه ملی از سازمان ملی استاندارد ایران
 • گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار و مرجع از اداره کل استاندارد استان اصفهان
 • مجوز آموزشی و تائید صلاحیت در سامانه آموزشی شرکت ملی نفت ایران
 • مجوز آموزشی و تائید صلاحیت در سامانه آموزشی شرکت ملی گاز ایران
 • مجوز آموزشی و تائید صلاحیت در سامانه آموزشی پارس جنوبی
 • گواهینامه مورد تأیید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
 • مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای سطح 2 از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • پروانه کارشناس استاندارد(اشخاص حقوقی)از سازمان ملی استاندارد ایران جهت تدویـن استانداردهای ملی
 • اولین آزمایـشگاه مرجع و همـکار جهت انجام آزمون های تجزیه دستگاهی پیشرفته بر روی فـرآورده های مختلف در استان اصفـهان در بین دانشـگاه های دولتـی و غیر دولتـی
 • عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

برخی از افتخارات

 • مرکز آموزشی همکار نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در سال 98
 • فناور برتر در هفتمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان1398)
 • کارآفرین برتر در ششمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان1397)
 • آزمایشگاه همکار نمونه استان از سوی اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال 96
 • فرهیخته برتر ، در سومین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی سال 93
 • مرکز آموزشی همکار نمونه استانی از سوی اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال 98
 • و …