شــرکت معیـار دانـش پـارس

مستقر در پژوهشـگاه مرکزی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد اصفهـان با اتـکاء بـر دانش و تجربيـات چندين سـاله مؤسسـين و کادر مجـرب آن در زمینـه ارائـه خدمـات آموزشـی، آزمایشگاهی و مشاوره ای در حـوزه هــای گوناگـون با هدف بسـط و گسـترش دانـش فنـی مرتبط با فعالیـت هـای تخصصی مذکـور در راسـتای مــاموریت خــود مبنی بر ارتقــاء سـطح کیفیت و تعالــی صنایـع کشـور به کمک بــرگزاری دوره هـا و کارگاه هـای تخصصــی ، ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ارائه راه کار و مشاوره های مطلوب جهت بهبود مدیریت در سازمان ها و صنایع کشور تشکیل گردیده است. دانش، تجربه ،مهـارت و همکاری مستمر و موثر با سازمان ها، صنایع و نهادهای دولتی و غیر دولتــی، تفاوت کیفیت در ارائــه خدمات از ویژگی های بارز این مجموعه می باشد.

شروع فعالیت رسمی از سال 1392

ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

ارائه خدمات آموزشی

مشاوره و پیاده سازی و استقرار استانداردها

تولید مواد مرجع گواهی شده (CRM)

تدوین استانداردهای ملی

مجوزات شرکت معیار دانش پارس:

مجوز شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اعتبارنامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز تأیید صلاحیت ملی ایران(NACI)

مجوز آموزشگاه و آزمایشگاه همکار و مرجع از سازمان غذا و دارو کشور

مجوز آموزشگاه و آزمایشگاه همکار و مرجع از سازمان دامپزشکی کشور

مجوز آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست

تأییدیه آموزشی با رتبه ملی از سازمان ملی استاندارد ایران

مجوز آموزشی و تائید صلاحیت در سامانه آموزشی شرکت ملی نفت ایران

مجوز آموزشی و تائید صلاحیت در سامانه آموزشی شرکت ملی گاز ایران

مجوز آموزشی و تائید صلاحیت در سامانه آموزشی پارس جنوبی

گواهینامه مورد تأیید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای سطح 2 از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پروانه کارشناس استاندارد(اشخاص حقوقی)از سازمان ملی استاندارد ایران جهت تدویـن استانداردهای ملی

اولین آزمایـشگاه مرجع و همـکار جهت انجام آزمون های تجزیه دستگاهی پیشرفته بر روی فـرآورده های مختلف در استان اصفـهان در بین دانشـگاه های دولتـی و غیر دولتـی

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

برخی از افتخارات

مرکز آموزشی همکار نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در سال 98

فناور برتر در هفتمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان1398)

کارآفرین برتر در ششمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان1397)

آزمایشگاه همکار نمونه استان از سوی اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال 96

فرهیخته برتر ، در سومین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی سال 93

مرکز آموزشی همکار نمونه استانی از سوی اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال 98

و …