مترجم

تولید مواد مرجع آزمایشگاهی

تولید طیف گسترده ای از مواد مرجع گواهی شده CRM

توسط شرکت معیار دانش پارس برای اولین بار در خاورمیانه

با کیفیت بالا تحت استانداردهای ISO/IEC 17025 و  ISO17034

هر روزتعداد زیادی تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه ها انجام می شود که نتایج آن برای اهداف زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال تعیین کیفیت فرآورده های غذایی یا آرایشی و بهداشتی ، وضعیت کیفیت محیط زیست و یا سلامت بیماران و … . اندازه گیری مطمئن و حصول نتایج صحیح درآزمایشگاه ها یکی از مهمترین اصول دستیابی به کیفیت بالا در محصولات تولید شده در داخل کشور می باشد.

این موضوع حتی در بازرسی محموله های وارداتی به کشور نقش بسزایی دارد.یکی از اساسی ترین و مهمترین ابزار جهت حصول نتایج صحیح، استفاده از مواد مرجع (RM) و مواد مرجع گواهی شده (CRMs) جهت کالیبراسیون و کنترل کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری است.

مواد مرجع  همچنین در تایید  نتایج اندازه گیری  و توسعه روش های آزمون جدید، نقش اساسی ایفا می نماید و ابزار قدرتمند و مطمئنی به منظور ایجاد قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری به مراجع استاندارد  سازی معتبر بین المللی نظیر NIST برای استفاده کننده فراهم می نماید.مواد مرجع (RMs) در همه مراحل فرآیند اندازه ­گیری شامل صحه ­گذاری، کالیبراسیون و کنترل کیفیت روش، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در مقایسات بین آزمایشگاهی، برای صحه گذاری روش و ارزیابی مهارت آزمایشگاه، استفاده می شود.

ماده مرجع (RM)

ماده ­ای به اندازه کافی همگن و پایدار، نسبت به یک یا چند مشخصه خاص، که برای کاربرد مورد نظر در یک فرآیند اندازه گیری، مناسب می باشد.

ماده مرجع گواهی شده (CRM)

ماده مرجعی است  که توسط یک روش اجرایی معتبر از لحاظ اندازه شناسی، یک یا چند مشخصه خاص به آن تخصیص یافته است، همراه با گواهینامه ماده مرجع، که مقدار مشخصه و عدم قطعیت مربوط به آن و بیانی از قابلیت ردیابی اندازه شناسی را ارائه می نماید.

ساخت این مواد در داخل کشور، پذیرش نتایج آزمون ها در سطح بین المللی را افزایش داده و ضمن برطرف کردن موانع تجاری باعث کسب اعتبار ملی و بین المللی، بهبود وضعیت کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه و اطمینان بیشتر مراجع بازرسی به گزارشات آزمون آزمایشگاه ها می شود.

جهت دانلود لیست کامل کلیک نمائید

سفارش محصول
CholesterolName
980 mg/l in AcetoneValue
±10Uncertainty
Sigma-AldrichTraceability
M-RM-209Lot No.
-20°C
Storage
سفارش محصول
Acryl AmideName
1399 mg/l in waterValue
±10Uncertainty
MerckTraceability
M-RM-215Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
NicotineName
10791 mg/l in 2-PropanolValue
±100Uncertainty
Sigma-AldrichTraceability
M-RM-206Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
MelamineName
100 mg/l in waterValue
±10Uncertainty
MerckTraceability
M-RM-101Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
DeoxynivalenolName
24.59 µg/ml in MeCNValue
Uncertainty
Traceability
M-RM-132Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
ZearalenoneName
9.64 µg/ml in MeCN
Value
Uncertainty
Traceability
M-RM-130Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Ochratoxin AName
1000 ng/ml in MeOHValue
Uncertainty
Traceability
M-RM-131Lot No.
2 to 6°C
Storage
خرید مواد مرجع آزمایشگاهی
CaffeineName
1000 mg/l in Water
Value
±10Uncertainty
MerckTraceability
M-RM-100Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Benzoate SodiumName
1000 mg/l in Water
Value
±10Uncertainty
MerckTraceability
M-RM-109Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
D-(+)-GlucoseName
1000 mg/l in WaterValue
±10Uncertainty
Sigma-AldrichTraceability
M-RM-102Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Folic AsidName
1000 mg/lit
Value
Uncertainty
Sigma-Aldrich
Traceability
M-RM-115Lot No.
Room temperatureStorage
سفارش محصول
CholecalciferolName
1000 mg/l in Methanol
Value
±10Uncertainty
ArcosTraceability
M-RM-123Lot No.
2 to 6°C
Storage
فروش مواد مرجع آزمایشگاهی
IronName
1000 mg/l Value
±2Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-RM-305Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Ammonium thiocyanateName
1000 mg/lit
Value
Uncertainty
NaCl from PTB and NIST
Traceability
M-CRM-506Lot No.
Store at +15°C to +25°C.Storage
سفارش محصول
ArsenicName
1000 mg/l
Value
±10Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-CRM-316Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
RiceName
Refer to Certificate Value
Refer to CertificateUncertainty
Traceability
M-RM-31313Lot No.
Room temperatur
Storage

سفارش محصول
PotassiumName
1000 mg/lit
Value
±10Uncertainty
Traceable to SRM from NIST
Traceability
M-CRM-306Lot No.
2 to 6°CStorage
سفارش محصول
ManganeseName
1000 mg/l
Value
±10Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-CRM-315Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
ZincName
1000 mg/l Value
±2Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-RM-321Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
CopperName
1000 mg/lit
Value
Uncertainty
Traceable to SRM from NIST
Traceability
M-CRM-309Lot No.
4°C To +8°CStorage
خرید مواد مرجع آزمایشگاهی
MagnesiumName
1000 mg/l Value
±2Uncertainty
Traceable to SRM from NISTTraceability
M-CRM-318Lot No.
2 to 6°C
Storage
خرید مواد مرجع آزمایشگاهی 
Sodium HydroxideName
0.1 (N)
Value
±0.02Uncertainty
KHP from PTB and NISTTraceability
M-CRM-502Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
EDTAName
0.1 (N)
Value
±0.02Uncertainty
Calcium Carbonate from PTB and NIST
Traceability
CHL-CRM-507Lot No.
Store at +15°C to +25°C.Storage
سفارش محصول
Sulfuric acidName
0.1 (N)
Value
±0.02Uncertainty
Sodium Carbonate from PTB and NISTTraceability
M-CRM-500Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
Silver NitrateName
0.1 (N)Value
±0.02Uncertainty
Sodium chloride from PTB and NISTTraceability
M-CRM-503Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
Hydrochloric AcidName
0.1 (N)Value
±0.02Uncertainty
Sodium Carbonate from PTB and NISTTraceability
M-CRM-501Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
Iodine Name
0.1 (N)
Value
±0.02Uncertainty
Potassium dichromate PTB and NISTTraceability
M-CRM-504Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
Stigma SterrolName
1520 in Hexane
Value
Uncertainty
Sigma-AldrichTraceability
M-RM-216Lot No.
2 to 6°C
Storage