مجوز از مرکز ملی تایید صلاحیت ملی (NACI)

منظور از آزمايشگاه آكروديته چیست ؟

آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمايشگاهي كه مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهاي مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که عملیات آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اين استاندارد آزمون نيز باید بر مبنای استاندارد بین المللی یا استاندارد اروپایی پایه‌ریزی شده باشد. اجزای دقیق استانداردهای آزمایشگاه متفاوت هستند اما به طور کلی، عناصر اصلی این استانداردها باید موارد ذیل را پوشش دهد:
سازمان‌بندی و مدیریت – سیستم‌های کیفیت – ممیزی و بازنگری – طراحی و بهداشت آزمایشگاه – جابه‌جایی – دستگاه‌ها – کالیبراسیون – روش‌های تجزیه‌ای- كنترل كيفيت – سوابق و گزارش.

در جهان صنعتی امروز توجه به ارتقاء کیفیت محصول، کنترل فرآیند و کاهش هزینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه  بر این ارتباط تنگاتنگ  سازمان‌هاي  نظارتی (سازمان ملي استاندارد و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت،  درمان وآموزش پزشکی) با واحدهای تولیدی به منظور کنترل کیفیت محصولات نيز ضروري است. با توجه به افزایش تعداد واحدهای تولیدی و محدود بودن امکانات آزمایشگاهی سازمان‌های نظارتی، لزوم تشکیل آزمایشگاه‌های آکرودیته به منظور کنترل فرآورده‌ها براي ارائه محصول ایمن احساس مي‌شود.

مجوز اکرودیته ازمایشگاه