مرکز آموزشی همکار نمونه کشوری

مرکز آموزشی همکار نمونه کشوری از سوی
سازمان ملی استاندارد ایران در سال 98


فناور برتر در هفتمین جشنواره علمی، پژوهشی و
فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان1398)


کارآفرین برتر در ششمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان1397)


فرهیخته برتر، در سومین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی سال 96


آزمایشگاه همکار نمونه استان از سوی اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال 96


مرکز آموزشی همکار نمونه استانی از سوی اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال 98