فرم استخدامی مجموعه معیار دانش پارس

فرم استخدامی

استخدام آزمایشگاه

اطلاعات هویتی

وضعیت تاهل(ضروری)
وضعیت جسمانی(ضروری)

اطلاعات تماس

آدرس محل زندگی(ضروری)

تجربیات شغلی

معرف

حداکثر اندازه فایل: 256 MB.