اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره شرکت معیاردانش پارس

اعضاء هیئت مدیره
رئیس هیات مدیره و مدیر ارشد آزمایشگاه ها دکتر مهدی نبی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

سید امین اسماعیلیان

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

رئیس هیات مدیره و مدیر ارشد آزمایشگاه ها

دکتر مهدی نبی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه