اعضا هیئت مدیره شرکت معیار دانش پارس

دکتر مهدی نبی

نام و نام خانوادگي: مهدی نبی

تحصیلات: دکتری شیمی تجزیه
سمت:
– رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشد آزمایشگاه­ های شرکت معیار دانش پارس

– مدیر عامل شرکت معیار سنجش سینا

– عضو کمیته بین المللی قابلیت ردیابی در شیمی تجزیه (CITAC)

– مدیر حیطه تخصصی مشاوره آزمایشگاه و کنترل کیفیت در شرکت معیار دانش پارس

– ارزیاب استانداردهای ISO/IEC 17025 و ISO/IEC 17043 و ISO 15189

– کارشناس رسمی استاندارد (در زمینه تدوین، نظارت بر اجرای استانداردهای ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17021, ISO 9001 , ISO 14000)

نام و نام خانوادگي: محمدمهدی قیصری

تحصیلات: دکتري شیمی گرایش تجزیه

سمت :

مدیرعامل شرکت معیار دانش پارس

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيد امين اسماعيليان

تحصیلات: مهندسی صنایع – تجزیه و تحلیل سیستم ها

سمت: عضو هیئت مدیره شرکت معیار دانش پارس

مدرس دوره های آموزشی در حیطه های توسعه فردی، سازمانی و مدیریتی

مدرس حیطه تخصصی بازرسی، نمونه برداری، کیفیت و مدیریت  آزمایشگاه ها

مشاور سیستم های مدیریت آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC   17025  و سیستم های مدیریت بازرسی ISO/IEC   17020