مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یک تشکل صنفی و تخصصی از اساتید، دانش آموختگان و کارشناسان بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که وظیفه طراحی فرایند توسعه پایدار بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با تکیه بر تولید دانش بومی و الگوی رشد و پیشرفت در این بخش بر عهده دارد.

مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی