آزمون های تصویری آزمایشگاه شیمی
آزمون های تصویری آزمایشگاه شیمی ویدئوهای آزمون ها و تست های گرفته شده در آزمایشگاه شیمی معیاردانش پارس، شامل آزمون هایی از قبیل اندازه گیری چربی لبنیات(ماست)به روش ژربر و همچنین  اندازه گیری پروتئین(نیتروژن)کجدال(دستگاهی) و آزمون هیدروکسی متیل فورفورال (HMF )برای اندازه گیری HMF با دستگاه اسپکتروفتومتر