اندازه گیری ویتامین ها در مواد غذایی
اندازه گیری سرب در انواع بافت ها
اندازه گیری مشتقات نفتی