اندازه گیری کمپیلوباکترها در آزمایشگاه میکروبی
اندازه گیری رنگ های طبیعی و مصنوعی با HPLC
اندازه گیری ویتامین ها در مواد غذایی
اندازه گیری سرب در انواع بافت ها