آزمون برنامه ریزی و مدیریت زمان قسمت الف

مدت زمان شرکت در آزمون 30 دقیقه می باشد.
برای در نظر گرفتن امتیاز جواب سوالات می توانید از عدد 1 به عنوان کمترین، عدد 2 متوسط،
عدد 3 خوب و عدد 4 عالی استفاده کنید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید