آزمون استاندارد IATF ، ویژه ی پرسنل محترم شرکت لاستیک بارز کردستان

آزمون استاندارد IATF ، ویژه ی پرسنل محترم شرکت لاستیک بارز کردستان

آزمون به پایان رسید.