1
2
3

نظر شما در اولین جلسه ی آموزشی برگزار شده با موضوع:

…………………………………………………………………………………………………………

ارتباط صحیح کارکنان با مدیران، روسا و سرپرستان

This poll has ended (since 3 months).

محتوای آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
50.00%
بسیار خوب
37.50%
ضعیف
6.25%
متوسط
6.25%

زمان کلاس را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
56.25%
ضعیف
18.75%
متوسط
12.50%
بسیار خوب
12.50%

مکان آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
75.00%
بسیار خوب
18.75%
متوسط
6.25%
ضعیف
0.00%

موضوع آموزش را چگونه ارزیابی می کنید؟

بسیار خوب
68.75%
خوب
18.75%
متوسط
12.50%
ضعیف
0.00%

کیفیت آموزش چگونه بود؟

خوب
56.25%
متوسط
18.75%
ضعیف
12.50%
بسیار خوب
12.50%