اجزای اصلی ژل رویال

اجزای اصلی ژل رویال

مقدمه ای بر اجزای اصلی ژل رویال

ترکیبات اصلی ژل رویال عبارتند از ، پروتئین ها ، کربوهیدرات ها و لیپیدها .

پروتئین ها

از نظر کمی ، پروتئین ها مهمترین بخش ماده خشک ژل رویال را تشکیل می دهند. اسیدهای آمینه موجود در بالاترین درصد شامل پرولین ، لیزین ، اسید گلوتامیک ، آلانین ، فنیل آلانین ، آسپارتات و سرین هستند .

کربوهیدرات

به طور متوسط این بخش 30٪ ماده خشک ژل رویال را تشکیل می دهد. با این وجود، در حالی که مؤلفه ها از نظر کیفی بسیار ثابت هستند ، ممکن است از دیدگاه کمی تغییرات قابل توجهی مشاهده شود. مانند عسل ، مونوساکاریدهای فروکتوز و گلوکز قندهای اصلی هستند. آنها اغلب بیش از 90٪ از کل قندها را تشکیل می دهند و از بین این دو ، فروکتوز شیوع دارد. ساکارز همیشه وجود دارد اما غالباً در غلظتهای بسیار متغیر است. همچنین می توان الیگوساکاریدها مانند ترهالوز ، مالتوز ، جنتیوبیوز ، ایزومالتوز ، رافینوز ، ارلوز ، ملزیتوز را یافت. هرچند که در غلظت های بسیار کمی وجود دارند ، آنها برای شناسایی یک الگوی مشخصه مفید هستند ، که قابل مقایسه با نمونه های عسل و در برخی موارد نشانگر اصالت محصول است.

لیپیدها و هیدروکسی دسنوئیک اسید ( I10-HAD-)

این بخش نیز در غلظت های نسبتاً متوسط و متغیر موجود است ، اما بدون تردید مهمترین مؤلفه های ژل رویال است. بخش لیپیدی در واقع از اسیدهای آلی تشکیل شده است ، با یک ساختار نسبتاً غیر معمول که به ندرت در طبیعت مشاهده می شود.
10- هیدروکسی  -2-دسنوئیک اسید تشکیل دهنده ی اصلی است. آن ها نه تنها می توانند به عنوان یک عامل نشانگر نقش داشته باشند ، بلکه همچنین به عنوان مسئول فعالیت های مهم بیولوژیکی نیز شناخته شده اند اعتقاد بر این است که شناسایی این بخش – به ویژه با توجه به الگو و تجزیه و تحلیل کمی اسیدهای آلی آزاد – معیارهای مورد نظر برای تعیین اصالت ژل رویال  و حضور ژل رویال  در سایر محصولات ، اعم از مواد غذایی یا مواد آرایشی است.

تعیین اصالت ژل رویال

فاكتورهای اصلی كیفیت ژل رویال تشریح شده و مطالعات نشان داده اند كه اهمیت لیپیدها به عنوان یك نشانگر و از این رو ملاكی برای تعیین اصالت محصول هستند. در حال حاضر ،  H-10-HADبیشتر برای آزمایش روتین صحت ژل رویال استفاده می شود. با این حال ، غلظت این اسید در حد وسیعی متفاوت است.

آلودگی های ژل رویال

مطالعات بسیار کمی در مورد آلودگی احتمالی ژل رویال وجود دارد . اخیراً ، مشکل آلودگی عسل توسط آنتی بیوتیک ها به وجود آمده است اگرچه بیشتر مطالعات مربوط به باقیمانده های عسل است ، اما استفاده از آنتی بیوتیک ها در کلونی می تواند ژل رویال را نیز آلوده کند که براساس نتایج بدست آمده کلرامفنیکل یکی از آنتی بیوتیک هایی است که در ژل رویال یافت شده است در صورتی که استفاده از آنتی بیوتیک ها در زنبور داری مجاز نیست .
کلیه آنالیزهای ژل رویال اعم از اندازگیری کربوهیدرات ها و اسیدهای آمینه و هیدروکسی دسنوئیک اسید و اندازگیری آنتی بیوتیک ها درشرکت معیار دانش پارس قابل انجام است .

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 123، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com