چرا ISO 17025 مهم است؟

چرا ISO 17025 مهم است؟

اهميت استفاده از آزمایشگاه اعتباردهی شده بر اساس استاندارد ISO / IEC 17025

چرا ISO 17025 مهم است؟ استانداردISO/ IEC 17025 مهمترین استاندارد کیفیتی برای آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمون در سراسر جهان است. آزمایشگاه اعتباردهی شده بر اساس ISO 17025 اثبات کرده است که از لحاظ فنی مهارت بالایی دارد و می تواند داده های دقیق و صحیح در آزمون و کالیبراسیون ایجاد نماید. ایجاد این اطمینان یک فرآیند داوطلبانه می باشد. مدیریت کیفیت آزمایشگاه به طور مستمر ارزیابی می شود تا به طور پیوسته صلاحیت فنی و مطابقت با ISO 17025 را تضمین کند.برای اطمینان از تداوم انطباق، آزمایشگاه های اعتباردهی شده به طور منظم مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند تا بررسی شود که صلاحیت فنی آنها حفظ شده است یا خیر. همچنین به منظور اثبات مستمر صلاحیت، لازم است این آزمایشگاه ها در برنامه های آزمون مهارت به طور منظم شرکت نمایند.

نهادهای اعتباردهی آزمایشگاهی از استاندارد ISO 17025 به طور خاص برای ارزیابی عوامل مرتبط با توانایی آزمایشگاه برای حصول داده های صحیح استفاده می کنند، از جمله:

  • قابلیت ردیابی اندازه گیری ها و کالیبراسیون ها به استانداردهای ملی و بین المللی
  • صلاحیت فنی کارکنان
  • نگهداری تجهیزات آزمون
  • تضمین کیفیت داده های آزمون و کالیبراسیون
  • اعتبار و مناسب بودن روش های آزمون
  • جابجایی و حمل و نقل مناسب اقلام آزمون
  • کیفیت محیط آزمایش و نمونه برداری

درخواست مشاوره ی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 را از مشاورین مجرب معیار دانش پارس دارم

این موضوع چه نفعی برای مشتری دارد؟

اعتباردهی ISO / IEC 17025 به شما در کاهش ریسک کمک می کند تا این اطمینان را ایجاد نماید که شما یک آزمایشگاه با صلاحیت از لحاظ فنی را انتخاب می کنید که سیستم کیفیت مناسبی دارد. همچنین از انجام مجدد آزمون با هزینه های گزاف اجتناب می شود و اطمینان در کیفیت محصول را افزایش می دهد. بنابراین مشتری به آزمایشگاه بیشتر اطمینان می کند.

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 123، 124 |مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com