ویدئوهای تصویری گرفته شده در آزمایشگاه های دستگاهی معیار دانش پارس از جمله آزمایشگاه آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی -طیف سنج جرمی (GC-MS)، آزمایشگاه جذب اتمی(AAS)،آزمایشگاه نشر اتمی(ICP)، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)