مترجم

تولید مواد مرجع آزمایشگاهی

تولید طیف گسترده‌ای از مواد مرجع گواهی شده CRM

توسط شرکت معیار دانش پارس برای اولین بار در خاورمیانه

با کیفیت بالا تحت استانداردهای ISO/IEC 17025 و  ISO17034

هر روز تعداد زیادی تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود که نتایج آن برای اهداف زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال تعیین کیفیت فرآورده‌های غذایی یا آرایشی و بهداشتی، وضعیت کیفیت محیط زیست و یا سلامت بیماران و … . اندازه‌گیری مطمئن و حصول نتایج صحیح در آزمایشگاه‌ها یکی از مهمترین اصول دستیابی به کیفیت بالا در محصولات تولید شده در داخل کشور می‌باشد.

این موضوع حتی در بازرسی محموله‌های وارداتی به کشور نقش بسزایی دارد. یکی از اساسی‌ترین و مهمترین ابزار جهت حصول نتایج صحیح، استفاده از مواد مرجع (RM) و مواد مرجع گواهی شده (CRMs) جهت کالیبراسیون و کنترل کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری است.

مواد مرجع  همچنین در تایید نتایج اندازه گیری و توسعه روش‌های آزمون جدید، نقش اساسی ایفا می‌نماید و ابزار قدرتمند و مطمئنی به منظور ایجاد قابلیت ردیابی نتایج اندازه‌گیری به مراجع استاندارد سازی معتبر بین‌المللی نظیر NIST برای استفاده کننده فراهم می‌نماید.مواد مرجع (RMs) در همه مراحل فرآیند اندازه‌­گیری شامل صحه ­گذاری، کالیبراسیون و کنترل کیفیت روش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در مقایسات بین آزمایشگاهی، برای صحه گذاری روش و ارزیابی مهارت آزمایشگاه، استفاده می‌شود.

ماده مرجع (RM)

ماده‌­ای به اندازه کافی همگن و پایدار، نسبت به یک یا چند مشخصه خاص، که برای کاربرد مورد نظر در یک فرآیند اندازه‌گیری، مناسب می‌باشد.

ماده مرجع گواهی شده (CRM)

ماده مرجعی است که توسط یک روش اجرایی معتبر از لحاظ اندازه شناسی، یک یا چند مشخصه خاص به آن تخصیص یافته است، همراه با گواهینامه ماده مرجع، که مقدار مشخصه و عدم قطعیت مربوط به آن و بیانی از قابلیت ردیابی اندازه شناسی را ارائه می‌نماید.

ساخت این مواد در داخل کشور، پذیرش نتایج آزمون‌ها در سطح بین المللی را افزایش داده و ضمن برطرف کردن موانع تجاری باعث کسب اعتبار ملی و بین المللی، بهبود وضعیت کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه و اطمینان بیشتر مراجع بازرسی به گزارشات آزمون آزمایشگاه‌ها می‌شود.

جهت دانلود لیست کامل کلیک نمائید

سفارش محصول
Cholesterol Name
980 mg/l in Acetone Value
±10 Uncertainty
Sigma-Aldrich Traceability
M-RM-209 Lot No.
-20°C
Storage
سفارش محصول
Acryl Amide Name
1399 mg/l in water Value
±10 Uncertainty
Merck Traceability
M-RM-215 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Nicotine Name
10791 mg/l in 2-Propanol Value
±100 Uncertainty
Sigma-Aldrich Traceability
M-RM-206 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Melamine Name
100 mg/l in water Value
±10 Uncertainty
Merck Traceability
M-RM-101 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Deoxynivalenol Name
24.59 µg/ml in MeCN Value
Uncertainty
Traceability
M-RM-132 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Zearalenone Name
9.64 µg/ml in MeCN
Value
Uncertainty
Traceability
M-RM-130 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Ochratoxin A Name
1000 ng/ml in MeOH Value
Uncertainty
Traceability
M-RM-131 Lot No.
2 to 6°C
Storage
خرید مواد مرجع آزمایشگاهی
Caffeine Name
1000 mg/l in Water
Value
±10 Uncertainty
Merck Traceability
M-RM-100 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Benzoate Sodium Name
1000 mg/l in Water
Value
±10 Uncertainty
Merck Traceability
M-RM-109 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
D-(+)-Glucose Name
1000 mg/l in Water Value
±10 Uncertainty
Sigma-Aldrich Traceability
M-RM-102 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Folic Asid Name
1000 mg/lit
Value
Uncertainty
Sigma-Aldrich
Traceability
M-RM-115 Lot No.
Room temperature Storage
سفارش محصول
Cholecalciferol Name
1000 mg/l in Methanol
Value
±10 Uncertainty
Arcos Traceability
M-RM-123 Lot No.
2 to 6°C
Storage
فروش مواد مرجع آزمایشگاهی
Iron Name
1000 mg/l Value
±2 Uncertainty
Traceable to SRM from NIST Traceability
M-RM-305 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Ammonium thiocyanate Name
1000 mg/lit
Value
Uncertainty
NaCl from PTB and NIST
Traceability
M-CRM-506 Lot No.
Store at +15°C to +25°C. Storage
سفارش محصول
Arsenic Name
1000 mg/l
Value
±10 Uncertainty
Traceable to SRM from NIST Traceability
M-CRM-316 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Rice Name
Refer to Certificate Value
Refer to Certificate Uncertainty
Traceability
M-RM-31313 Lot No.
Room temperatur
Storage
سفارش محصول
Potassium Name
1000 mg/lit
Value
±10 Uncertainty
Traceable to SRM from NIST
Traceability
M-CRM-306 Lot No.
2 to 6°C Storage
سفارش محصول
Manganese Name
1000 mg/l
Value
±10 Uncertainty
Traceable to SRM from NIST Traceability
M-CRM-315 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Zinc Name
1000 mg/l Value
±2 Uncertainty
Traceable to SRM from NIST Traceability
M-RM-321 Lot No.
2 to 6°C
Storage
سفارش محصول
Copper Name
1000 mg/lit
Value
Uncertainty
Traceable to SRM from NIST
Traceability
M-CRM-309 Lot No.
4°C To +8°C Storage
خرید مواد مرجع آزمایشگاهی
Magnesium Name
1000 mg/l Value
±2 Uncertainty
Traceable to SRM from NIST Traceability
M-CRM-318 Lot No.
2 to 6°C
Storage
خرید مواد مرجع آزمایشگاهی 
Sodium Hydroxide Name
0.1 (N)
Value
±0.02 Uncertainty
KHP from PTB and NIST Traceability
M-CRM-502 Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
EDTA Name
0.1 (N)
Value
±0.02 Uncertainty
Calcium Carbonate from PTB and NIST
Traceability
CHL-CRM-507 Lot No.
Store at +15°C to +25°C. Storage
سفارش محصول
Sulfuric acid Name
0.1 (N)
Value
±0.02 Uncertainty
Sodium Carbonate from PTB and NIST Traceability
M-CRM-500 Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
Silver Nitrate Name
0.1 (N) Value
±0.02 Uncertainty
Sodium chloride from PTB and NIST Traceability
M-CRM-503 Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
Hydrochloric Acid Name
0.1 (N) Value
±0.02 Uncertainty
Sodium Carbonate from PTB and NIST Traceability
M-CRM-501 Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
Iodine Name
0.1 (N)
Value
±0.02 Uncertainty
Potassium dichromate PTB and NIST Traceability
M-CRM-504 Lot No.
Store at +15°C to +25°C.
Storage
سفارش محصول
Stigma Sterrol Name
1520 in Hexane
Value
Uncertainty
Sigma-Aldrich Traceability
M-RM-216 Lot No.
2 to 6°C
Storage