مجوز آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

سازمان حفاظت محیط زیست ایران سازمانی دولتی است که بر امور مربوط به حفظ محیط زیست ایران نظارت دارد. این سازمان وابسته به ریاست جمهوری ایران است و عیسی کلانتری ریاست آن را بر عهده دارد.

مهم‌ترین اهداف سازمان به ترتیب اهمیت عبارتند از:

تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار.
پیش‌گیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست.
حفاظت از تنوع‌زیستی کشور، وسعت بخشیدن به منابع طبیعی.

مجوز معتمد محیط زیست