مجوز سازمان حفظ نباتات

درباره ی سازمان حفظ نباتات

الف) اهداف اساسی سازمان:

حفظ كشور از ورود، استقرار و پراكنش آفات و بيماري هاي قرنطينه اي با اتخاذ تدابير و خط مشي هاي مناسب.

ب) وظایف اساسی سازمان:
تعيين سياست ها و خط مشي هاي سازمان حفظ نباتات درچارچوب استراتژي ها و سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي
برنامه ريزي، سياستگذاري، هدايت و نظارت بر عمليات پيشگيري و مهار آفات
برنامه ريزي به منظور كاهش ضايعات ناشي از خسارت آفات بر محصـــولات كشاورزي و فرآورده هاي آن ها.

مجوز سازمان حفظ نباتات