کالیبراسیون عمومی(CME)

 

 • آیــا می دانید خطا جـــزء لاینفــک هـــر انـــدازه گیـــری است؟
 • آیــا می توان یک اندازه گیــری انجام داد که فاقد خطا باشد؟
 • انواع خطا و نحوه شناسایی و محاسبه هر یک چگـونه است؟
 • فـلسـفـه اصــلی کالــیبـراسیـون چــــیســت؟
 • آیــا آزمــایشـگـــاه بـایــد از اطلاعـــات مـوجود در گواهی کـالیبراسیـــون استفاده نماید؟
 • چه استفاده ای از اطلاعــات کــالیبــراسیــون می توان نمود؟
   

 

.

اعطای گواهینامه معتبر از :

آکادمی معیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

سازمان ملی استاندارد ایران

.

.

ضرورت و اهمیت برگزاری کارگاه کالیبراسیون عمومی(CME) 

 • ایجاد درک صحیح از مفاهیم پایه کالیبراسیون و اندازه گیری و تشریح کالیبراسیون و مفاهیم مربوطه

.

.

سرفصل های کارگاه کالیبراسیون عمومی(CME)

 • مـقدمـــه
 • اشاره مختصری به عناصراصلی استانداردهای کیفیتی و بررسی جايگاه كاليبراسيون در ميان اين استانداردها
 • بررسی تعاريف واصلاحات پايه اندازه گيری
 • تشریح انـواع خطا، بررسـی و ريشـه يابی خطاهای اندازه گيری
 • تشریح عدم قطعيت در اندازه گيری و بررسی سطوح اطمينان فلسفــه كاليبــراسيـون و تعــاريف مربوطــه
 • ويژگــی هــای انــواع اتــاق هــای تميــز و بررســی شـــرايط محيطی آزمــايشگــاه كــاليبــراسيــون
 • تشریح استانداردها/مواد مرجع در زمینـــه های مــختلف کــالیبــراسیــون و درجــه بندی آن هــا
 • چگونگــی پياده ســازی نظام كاليبــراسيــون در يك سـازمــان
 • تعــيين زمـــان كــاليبـــراسيـــون و کنتـــرل کـالیبـــراسیـــون
 • ويــژگـــی گواهــی و گـــزارش كـاليبــراسيون و تشـــریح انــواع بـــرچسب هـــای كاليبــراسيـــون
 • ويژگـی كاركنــان آزمــايشگاه كاليبـراسيـون

.

.

مخاطبین کارگاه:

مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

.

.

نحوه برگزاری:

برگزاری این کارگاه به دو صورت امکان پذیر است:

برگزاری در محل سازمان متقاضی

برگزاری در محل مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیاردانش پارس

.

.

مدرس:

مهدی نبی

 • مدیر ارشد مجموعه آزمایشگا های شرکت معیاردانش پارس
 • ارزیاب مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI) ممیز سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
 • مشاور بالغ بر هفتاد پروژه استاندارد سازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت

.

.

 

 سید امین اسماعیلیان

 • مدیر عامل شرکت معیاردانش پارس
 • کارشناس مهندسی صنایع
 • مدرس و مشاور سیستم ها ی مدیریت کیفیت و آزمایشگاه