ممیزی داخلی سیستم  آزمایشگاه ها مبتنی بر استاندارد ISO-IEC 17025

.

 • چگونه می توان از راه ممیزی، امکان بهبود سیستم مدیریت را بررسی نمود؟ 
 • چگونه می توان تعیین انطباق یا عدم انطباق سیستم مدیریت با استاندارد و معیارهای مورد نظر را از طریق ممیزی مشخص نمود؟
 • چگونه می توان از تحقق برنامه های تعیین شده در راستای دستیابی به اهداف و خط مشی سازمان اطمینان یافت؟
 • چگونه با ممیزی یا ارزیابی، منافع سازمانی و تجاری، حتی در شرایط قراردادی برآورده می شود؟
 • بهترین مدیر کیفیت کیست؟
 • آیا با داشتن گواهی حضور در دوره آموزشی ممیزی(ارزیابی) یا سرممیزی (سرارزیابی) حتی از بهترین آموزشگاههای ملی یا بین المللی، می توان ممیزی آزمایشگاه را انجام داد؟

 

 

.

اعطای گواهینامه معتبر از :

آکادمی معیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

سازمان ملی استاندارد ایران

.

.

ضرورت و اهمیت برگزاری  کارگاه ممیزی داخلی سیستم  آزمایشگاه

 • تشریح الزامات تعیین صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
 • پرورش ممیزان داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه ها

.

.

سرفصل های کارگاه ممیزی داخلی سیستم  آزمایشگاه

 • مقدمه و آشنایی با استاندارد ISO/IEC 17025
 • تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
 • تشریح واژگان و اصطلاحات مربوط به ممیزی و ارزیابی
 • تشریح الزامات استاندارد ISO 19011 در مورد ممیزی
 • تشریح صلاحیت، خصوصیات و فنون ارتبـــاطی ممیزان
 • تشریح درجه بندی و انواع عدم انطباقهای موجود در سیستم مدیریت آزمایشگاه 
 • کارگاه آموزشی

.

.

مخاطبین کارگاه:

مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

.

.

نحوه برگزاری:

برگزاری این کارگاه به دو صورت امکان پذیر است:

برگزاری در محل سازمان متقاضی

برگزاری در محل مجموعه آزمایشگاه های شرکت معیاردانش پارس

.

.

مدرس:

مهدی نبی

 • مدیر ارشد مجموعه آزمایشگا های شرکت معیاردانش پارس
 • ارزیاب مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI) ممیز سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
 • مشاور بالغ بر هفتاد پروژه استاندارد سازی آزمایشگاه و کنترل کیفیت

.

.

 

 سید امین اسماعیلیان

 • مدیر عامل شرکت معیاردانش پارس
 • کارشناس مهندسی صنایع
 • مدرس و مشاور سیستم ها ی مدیریت کیفیت و آزمایشگاه