آزمون مهارت بر اساس استاندارد بین المللی 17043 ISO/IEC

آزمون مهارت بر اساس استاندارد بین المللی 17043 ISO/IEC

آزمون های شیمیایی روغن های گیاهی و حیوانی

آزمون های شیمیایی روغن های گیاهی و حیوانی

آشنایی با استانداردها و مواد مرجع

آشنایی با استانداردها و مواد مرجع براساس الزامات ISO 17034 و ISO/IEC 17025

آشنایی با مبانی تجزیه و کنترل آزمایشگاه

آشنایی با مبانی تجزیه و کنترل آزمایشگاه

ارزیابی نتایج آزمون/کالیبراسیون بر اساس استانداردهای ISO & ASTM

استفاده از عدم قطعیت اندازه گیری

استفاده از عدم قطعیت اندازه گیری در تعیین قوانین تصمیم و ارزیابی انطباق

اصول اندازه گیری با دستگاه های آزمایشگاهی

اصول اندازه گیری با دستگاه های آزمایشگاهی

تجزیه و تحلیل آماری در آزمایشگاه

تجزیه و تحلیل آماری در آزمایشگاه از طریق آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار Minitab

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس GUM & EUM

تربیت ارزیاب و سر ارزیاب آزمایشگاه

تربیت ارزیاب و سر ارزیاب آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC17025

تشریح-الزامات-استاندارد-17025

تشریح الزامات 17025

تضمین کیفیت با مینی تب

تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسون در آزمایشگاه

تعیین فواصل کالیبراسیون

تعیین فواصل کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیزات اندازه گیری

روش های نوین در آزمایشگاه

روش های نوین در آزمایشگاه

صحه گذاری و تصدیق روش های آزمون

صحه گذاری و تصدیق روش های آزمون

قوانین تصمیم و نقش عدم قطعیت اندازه گیری

قوانین تصمیم و نقش عدم قطعیت اندازه گیری برای ارزیابی

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی(AAS)

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه طیف سنجی مرئی-فرابنفش (UV-Vis spectrophotometer)

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جذب اتمی(GC-MS)

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

کالیبراسیون عمومی (CME)

محلول سازی و استاندارد کردن محلول ها (تئوری- عملی)

محلول سازی و استاندارد کردن محلول ها (تئوری- عملی)

مدیریت ریسک در آزمایشگاه

مدیریت ریسک در آزمایشگاه

مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمون مهارت

مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمون مهارت

آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه

ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025

ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه ها مبتنی بر استاندارد ISO-IEC 17025

نمونه برداری و ارزیابی کیفی اقلام و قطعات