نظر سنجی داخلی

دوره های اصول سرپرستی

دوره های مشتری مداری و ارتباط با مشتری

دوره های اصول بازاریابی

دوره های مدیریت دانش

دوره های تکمیلی Word و Excel

دوره های مکاتبات اداری و شیوه گزارش نویسی

نحوه ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی

آموزش رفتار متقابل کارکنان و مدیران در سازمان