فرم ارزیابی بعد از دوره توسط مدرس – فولاد سیرجان

نحوه هماهنگی و اطلاع رسانی قبل از دوره به مدرس

میزان پایبندی آموزش به تعهدات خود در قبال مدرس

تجهیزات کمک آموزشی

مناسب بودن محل و فضای آموزشی

مناسب بودن زمان اجرای دوره

هم سطح بودن فراگیران

میزان مشارکت و علاقه شرکت کنندگان

میزان مشارکت شرکت کنندگان در کار گروهی

نظم حضور شرکت کنندگان در دوره

نحوه همکاری مسئولین