نظرسنجی کلی آزمایشگاه

1- چه میزان از همکاری با مجموعه ی معیار دانش پارس خرسند هستید؟

2- آیا در صورت درخواست آزمون،احتمال انتخاب مجدد شما معیار دانش خواهد بود؟

3- دقت و کیفیت در جوابدهی آزمایشگاه را چه میزانی ارزیابی می کنید؟

4- ارزیابی شما از مدیریت مجموعه ی معیار دانش پارس چگونه است؟

5- همکاری بخش میکروبیولوژی را چگونه ارزیابی می کنید؟

6- همکاری بخش شیمی را چگونه ارزیابی می کنید؟

7- همکاری بخش کروماتوگرافی مایع (HPLC) را چگونه ارزیابی می کنید؟

8- همکاری بخش کروماتوگرافی گازی (GC&GC-MS) را چگونه ارزیابی می کنید؟

9- از نحوه ی پاسخگویی و همکاری آزمایشگاه به چه میزان راضی هستید؟

10- به روز بودن و میزان دانش فنی پرسنل آزمایشگاه معیار دانش پارس را چگونه ارزیابی می کنید؟

11- نحوه ی اطلاع رسانی آزمایش های جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟

12- نحوه ی تهیه و تدوین صورتحساب را چگونه ارزیابی می کنید؟

13- ارزیابی شما از بخش مالی و اداری چگونه است؟

14- آیا روش های آشنایی و ارتباطی با معیاردانش پارس، سریع و آسان بوده است؟

15- نحوه ی آشنایی شما با معیار دانش پارس چگونه بوده است؟