نظرسنجی کارآموزان

محتوای دوره آموزشی

میزان کاربردی بودن دوره

همخوانی طول مدت دوره با محتوای آن

دسترسی به جزوه و کتاب

واضح بودن مطالب درسی و درک آن ها

تسلط مدرس به موضوع دوره

شیوه بیان مطالب

قدرت انتقال مطالب

میزان پاسخگوئی به سوالات

نحوه برخورد مدرس

به موقع حاضر شدن مدرس

نحوه اطلاع رسانی برگزاری دوره

شرایط کلاس (کیفیت صدا و تصویر)

وسایل و امکانات کمک آموزشی

شروع و خاتمه به موقع کلاس

برخورد کارکنان آموزش

نظم و انضباط اجرای دوره

مناسب بودن تاریخ برگزاری دوره

در مجموع دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟

چگونگی اطلاع از برگزاری دوره؟