نماینده کارمندان

انتخاب شما برای کمیته انضباطی کارمندان چه شخصی می باشد؟