نماینده مدیران

انتخاب شما برای کمیته انضباطی مدیران و مسئولین چه شخصی می باشد؟