نظرسنجی وبینار “تحلیل گزارش آزمون مهارت”

محتوای دوره ی آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان کاربردی بودن دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟

تسلط مدرس به موضوع دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه اطلاع رسانی و برگزاری دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه ی برگزاری، پاسخگویی و پشتیبانی دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟