1- چه میزان از همکاری با مجموعه ی معیار دانش پارس خرسند هستید؟

2- در صورت درخواست آموزش، چه میزان احتمال انتخاب مجدد شما معیار دانش خواهد بود؟

3- نحوه ی اطلاع رسانی آموزش های جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟

4- از نحوه ی پاسخگویی و همکاری واحد آموزش در امور ثبت نام به چه میزان راضی هستید؟

5- دقت در پشتیبانی کلاس های آنلاین و پاسخگویی را چه میزانی ارزیابی می کنید؟

6- به روز بودن و میزان دانش اساتید معیار دانش پارس را چگونه ارزیابی می کنید؟

7- از نحوه ی برخورد، پاسخگویی و انضباط استاد در دوره ی مدنظر چه میزان راضی هستید؟

7- از نحوه ی پاسخگویی و همکاری واحد آموزش در امور صدور گواهینامه به چه میزان راضی هستید؟