نظرسنجی فراگیران3

میزان استفاده از تجهیزات کمک آموزشی

کیفیت محتوای جزوات آموزشی

تناسب حجم مطالب بیان شده با مدت زمان کلاس

تازگی و جذابیت مطالب مطرح شده در دوره

پیوستگی و نظم منطقی مطالب بیان شده

قدرت بیان مدرس و توانایی در انتقال و تفهیم مطالب

میزان توانایی مدرس در هدایت و کنترل کلاس

نحوه پاسخگویی استاد به سوالات

نحوه ی رفتار و برخورد استاد با شرکت کنندگان

رعایت زمان شروع و اختتام کلاس و استفاده مفید از زمان کلاس

میزان مشارکت شرکت کنندگان در کلاس و بحث های گروهی

شرایط محیطی کلاس

میزان استفاده از تجهیزات کمک آموزشی