فرم ارزشیابی آموزشی 2

محتوای دوره آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان کاربردی بودن دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟

همخوانی طول مدت دوره با محتوای آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

دسترسی به جزوه را چگونه ارزیابی می کنید؟

واضح بودن مطالب درسی و درک آن ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

تسلط مدرس به موضوع دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟

شیوه بیان مطالب، قدرت انتقال مطالب، میزان پاسخگویی به سؤالات توسط استاد را چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه برخورد مدرس، به موقع حاضر شدن مدرس در کلاس را چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه اطلاع رسانی و برگزاری دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه ی برگزاری، پاسخگویی و پشتیبانی دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟

نظم و انضباط اجرای دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟