مجوز آزمایشگاه همکار استانی

آزمایشگاه همکار 

آزمایشگاه همکار آزمایشگاهی است که براساس تایید اداره کل استان در خصوص تطبیق ویژگی کالا یا کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری با استانداردهای ملی و یا سایر ضوابط تعیین شده از سوی سازمان با سازمان همکاری می کند.
متقاضی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ،تقاضای خود را برای اداره کل استاندارد استان ارسال می نماید و اداره کل پس از بررسی تقاضا در صورت موافقت نسبت به دریافت مدارک آزمایشگاه براساس روش اجرایی اقدام می نماید و پس از تایید و تکمیل مدارک و مستندات تیم ارزیابی جهت ارزیابی آزمایشگاه اعزام می گردند و پس از ارزیابی در صورت تایید در کمیته فنی مطرح و گواهینامه تایید صلاحیت برای آزمایشگاه در زمینه ی درخواست صادر می شود و در صورت عدم تایید به آزمایشگاه مهلت داده می شود تا نواقص خود را برطرف نماید و در صورت نیاز به ارزیابی مجدد ، ارزبابی صورت می گیرد و در صورت تایید در کمیته مطرح می گردد و در صورت عدم تایید ، نامه  عدم تایید و مختومه بودن پرونده به آزمایشگاه اعلام می گردد.