طیف‌سنجی مادون قرمز

آزمایشگاه طیف‌سنجی مادون قرمز (IR)

روش طيف سنجی مادون قرمز، يكي از مهمترين و متداول‌ترين تكنيك‌هاي طيف سنجی جهت شناسايی و اندازه‌گيری مولكول‌های مختلف می‌باشد. به كمك اين روش می‌توان اطلاعات زيادی درباره ساختار تركيب‌های آناليز شده به دست آورد. بیشترین كاربرد طيف سنجی مادون قرمز در زمينه شناسايی گونه‌های مولكولی مخصوصا گونه‌های آلی با استفاده از گروه‌های عاملی مربوط به آن‌ها است. به عبارت ديگر، به كمك طيف‌ سنجی مادون قرمز می‌توان گروه‌های عاملی مختلف موجود در تركيبات مولكولی را شناسايی كرده و ساختار احتمالی تركيب را ارائه کرد.

مقدمه‌ای بر طیف سنجی مادون قرمز (IR)

طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. همچنین این روش برای شناسایی ترکیبات آلی به کار می‌رود، زیرا طیف‌های این ترکیبات معمولاً پیچیده هستند و می‌توانند برای اهداف مقایسه‌ای استفاده شوند.

در مولکول‌ها دو نوع ارتعاش وجود دارد که اصطلاحاً ارتعاش‌های کششی و خمشی نامیده می‌شوند. ارتعاش کششی به دو صورت متقارن و نامتقارن تقسیم‌بندی می‌شود. هر گاه یک نیم متناوب کششی نامتقارن رخ دهد، گشتاور دو قطبی در یک جهت تغییر می‌یابد و در نیم تناوب دیگر، گشتاور دو قطبی در جهت مخالف جابه‌جا می‌گردد. بدین ترتیب گشتاور دو قطبی با فرکانس ارتعاشی مولکول، نوسان می‌نماید این نوسان باعث ارتقای مولکول به نوار جذبی مادون قرمز می‌گردد و به همین علت آن را فعال مادون قرمز می‌نامند.

در حالت ارتعاش کششی متقارن، دو اتم در یک نیم‌ تناوب ارتعاشی، در جهات مختلف حرکت می‌کنند که در این صورت تغییر نهایی در گشتاور دو قطبی مولکول به وجود نمی‌آید و به همین علت آن را غیرفعال مادون قرمز می‌نامند. در این حالت، تغییر در فواصل درون مولکولی، بر قابلیت قطبی شدن پیوندها اثر می‌گذارد. لذا در قطبش پذیری مولکول تغییر حاصل می‌شود و این حالتی است که در طیف سنجی رامان مورد توجه قرار می‌گیرد.

برهم‌کنش تابش مادون قرمز با یک نمونه باعث تغییر انرژی ارتعاشی پیوند در مولکول‌های آن می‌شود و روش مناسبی برای شناسایی گروه‌های عاملی و ساختار مولکولی است. شرط جذب انرژی مادون قرمز توسط مولکول این است که گشتاور دو قطبی در حین ارتعاش تغییر نماید.

آزمایشگاه تعیین ماهیت کالا

تعیین ماهیت کالا توسط آزمایشگاه طیف سنجی مادون قرمز IR معیار دانش پارس انجام می‌شود، جهت هماهنگی برای تعیین ماهیت کالا با واحد پذیرش ما در ارتباط باشید.

ارتباط با ما، جهت درخواست آزمون

ساعت 8:00 الی 15:15  |  شماره تماس: 03195024088

پذیرش: داخلی 101، 122، 124 | مدیر کنترل کیفیت: داخلی 102

ارسال ایمیل درخواست آزمون: info@meyardanesh.com