دوره های آذر:
  • ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه ها مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025

اعضاء هیئت مدیره
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مهندس سید امین اسماعیلیان
رئیس هیات مدیره و مدیر ارشد آزمایشگاه ها دکتر مهدی نبی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

سید امین اسماعیلیان

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

رئیس هیات مدیره و مدیر ارشد آزمایشگاه ها

دکتر مهدی نبی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه